குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Wednesday, October 9, 2013

மாயாண்டி சுவாமிகள் குரு பூஜை விழாகுரு பூஜை விழா 
வருகிற 10 10 -2013, கட்டிக்குளம் சூட்டுக்கோள் மாயாண்டி சுவாமிகள் குரு பூஜை விழா குலால குல போராளிகலே வருக!! வருக!! என வரவேற்கிறோம் இவன் குலாலர் தளம்