குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Monday, February 25, 2013

குலாலர் மண்டபம்


                       1         குலாலர் கல்யாண மண்டபம்,
                                          லட்சுமி நகர்,
                                        தேவாங்கபுரம்,
                                         திருப்பூர்-2.
                                      போன்:0421-2244907.

                       2                  அவினாசி 
                              குலாலர் கல்யாண மண்டபம்,

                       3    மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் 
                                கருங்குருவிக்கு உபதேசம் செய்த 
                           லீலை` கோவிலுக்குள்
                         உள்ள குலாலர் மண்டபம் 

                  4               கம்பம்
                                குலாலர் மண்டபம்