குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Tuesday, February 12, 2013

டெல்லி தமிழ் குலால சங்கம் delhi kulalar


         டெல்லி தமிழ் குலால சங்கம் 1975 ம் ஆண்டு மே மாதம் K-79 ஹௌஸ்

          ஹாஸ் (Hauz khas) நியூ டெல்லி - 110 016 இல் தொடங்கப்பட்டது இதில்

          18 நபர்கள் கொண்டு ஆரம்பிக்கபட்டது

      
                                   திரு A. முத்துசாமி, தலைவர் (1975 - 1977)


      1975ம் ஆண்டு முதன் முதலாக திரு A. முத்துசாமி 

      சூரக்குளம் சிவகங்கை மாவட்டம், தலைவராக 


      தேர்ந்த தெடுக்கப்பட்டார் அவர் 1975 - 1977 வரை   


      சங்கத்திற்கு பணியாற்றினார் 


     
              அவரால் டெல்லியில் கோவிந்த்புரி என்ற இடத்தில் டெல்லி தமிழ் 

              குலால  சங்கத்திற்காக ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலயம்    


              உருவாக்கப்பட்டது