குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Friday, February 22, 2013

குலாலர் குல பட்ட பெயர்கள்                    1.  வேளார்
                      2.  குயவர்
                      3.  மண் உடையார்
                      4.  உடையார்
                      5.  கொசவர் 
                             6.   பூசாரி
                      7.  குலாலர்
                      8.  குசவன் 
                      9.  கைவினைஞர்


  • குசவன், குயவன், கலந்தருநன், கும்பகாரன், குலப்பன்,  தண்டதரன், மட்பகைவன், மண்கூட்டாளன், மண்ணரிவாளன்,மண்ணுக்குடையவன், மண்மகன், மிருத்துகரன்
  • குயம், குசம்,  சக்கரம், தட்டுக்கோல் 
  • பிரம்மா மண்ணரிநார், 
  • குலாலன் மண்ணரிவாளன் , மண்மகன்
                        
    தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் குலாலர் இனத்தினர் பரவலாக வாழ்ந்து வருகின்றனர்.