குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Tuesday, October 6, 2015

குலாலர் இளைஞர் மகாசபை

குலாலர்களே சூளுரைப்போம் ! அணைத்து குலாலர் மக்களையும் விழிப்படைய செய்வோம் ! !வெற்றிபெருவோம்!!!
குலாலர் இளைஞர் மகாசபை நிர்வாகிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படவுள்ளனர் அனைத்து மாவட்ட குலாலர் சொந்தகளும் தங்களை குலாலர் இளைஞர் மகாசபையில் இணைந்து தமிழ்நாட்டில் மாமன்னர் சாலிவாகனன் சிலை அமைத்து சித்திரை முதல் நாள் குருபூஜை விழா நம் குலாலர் சொந்தகளும் நடத்தவேண்டும்
வெற்றி வீரனுக்கு சொந்தம் வீரம் குலாலருக்கு சொந்தம் என்று விக்கிரமாதித்தனை வீழ்த்தி வெற்றி மகுடம் சூடிய மாமன்னர் சாலிவாகனன் ரத்தமே சமுதாய பணியாற்ற அழைக்கிறது
குலாலர் இளைஞர் மகாசபை தமிழ்நாடு

No comments: