குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Thursday, February 4, 2016

குலாலர் சிங்கங்களே அலைகடலாய் எழுங்கள்
குலாலர் சிங்கங்களே அலைகடலாய் எழுங்கள் சென்னையில் பிப்ரவரி 14 எழுர்ச்சி
மிக்க பிரமாண்டமான குலாலர் மாநாடு மாநாட்டில் அனைவரும் திரளாக பங்கேற்க
மாநில தலைவர் சேம.நாராயணன் அழைக்கிறார் குலாலர் வரலாற்றில் புதிய
அத்தியாயமாக இம்மாநாடு இருக்கும்,

No comments: