குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Saturday, November 21, 2015

நம் பாத்திரங்களின் மகிமை பாரு குலாலா


மண் பாண்ட சமையல், ஆரோக்கியத்தையும் நீண்ட ஆயுளையும் தரக்கூடியது. 
உணவில் சுவையைக் கூட்டக்கூடியது. 
நீண்ட நேரத்துக்குக் கெடாமலும் சுவை மாறாமலும் இருக்கும். 
உணவும் எளிதில் செரிமானம் ஆகும். 
மண் பாத்திரத்தில் தயிரை ஊற்றிவைத்தால் புளிக்காமல் இருக்கும். 
தண்ணீர் குளிர்ச்சியாகவும், சுவையாகவும் இருக்கும். 

      

No comments: