குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Thursday, April 4, 2013

தியாகி பொருமாள் உடையார்


சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் தியாகி பொருமாள் உடையார்அண்ணல் மகாத்மா காந்திஜி அவர்கள்  "வெள்ளையனே வெளியேறு என்று 

வீரமுமுலக்கமிட்ட சுதந்திரப் போராட்டத்தில் பங்குபெற்று சிறை சென்றற்

சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் தியாகி பொருமாள் உடையார்