குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Monday, September 23, 2013

குலாலர் சிங்கங்களுக்கு

குலாலர் சிங்கங்களுக்கு

 
நம்மில் சிலருக்கு நம்முடைய இனத்தவருக்கு இன உணர்வு இல்லையே என்ற ஒரு ஆதங்கம் இருக்கலாம். அவ்வாறு நினைபவர்கள் ஒன்றை புரிந்துகொள்ள வேண்டும். நம் இனத்தவர்கள் இன உணர்வை இழந்து பல நூற்றுகணக்கான ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. இன்று ஒரேநாளில் நாம் அவர்களுக்கு இன உணர்வை ஏற்படுத்த முடியாது. அனால் ஓன்று மட்டும் நிச்சயம் இதுவரை தான் யார் என்றே உணராதவர்கள் ஒருசில இளைஞர்களின் எழுச்சியால் தன் பலம் என்னவென்று உணரத்துவங்கி உள்ளனர்.அதற்கு அடையாளம்தான் தான் இன்ன ஜாதி என்று சொல்லிக்கொள்ள தயங்கியவர்கள் இன்று நான் குலாலர் இனம் என்று பெருமையாக சொல்லிகொள்ளும் அளவிற்கு வந்துவிட்டார்கள் இன்னும் போகப்போக மாபெரும் சக்தியாக நம் குலாலர் இனம் உருவெடுக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம்".
அந்த நிலையை அடையும்வரை நாம் தொடர்ந்து அயராது பாடுபடுவோம் என்று உறுதி எடுத்துகொள்வோம்