குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Tuesday, March 26, 2013

வருகிற 31-03-2013 குரு பூஜை
        வருகிற 31-03-2013 ஞயிற்றுக்கிழமை, காலை 08.00 மணியிலிருந்து

         திருநீலகண்டர் குரு பூஜையும்,மதிய உணவிற்க்குப்பின்னர், குலாலர் 

           மணமாலையும் நடை பெற உள்ளது.


       

        

நமது உறவினர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நிக்ழ்ச்சியைப்பற்றி தெரியப்படுத்தி, அவர்களோடும் கலந்து கொண்டு விழாவை சிற்ப்பித்து, வெற்ற்பெறச்செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

                                                      குலாலர் தளம்