குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Friday, June 6, 2014

P.S உடையார் வீர முழக்கம்

P.S உடையார் வீர முழக்கம்

விதைத்தவன் தூங்கினாலும்
நீர் விதைத்த விதை தூங்காது

சரித்திரம் போற்றும் குலாலர்குல விளக்கே
தூங்காது
உன் வீரசரித்திரத்தின் பிள்ளைகள்
குலாலர்குல மைந்தா
அயர்ந்து விட வில்லை நாங்கள்
இவ்வுலகை சபதம் ஏற்ப்போம்
சவால் விடுவோம் சத்தியம் செய்வோம்
குலாலர் இனம் வாழ இன்னுயிரை கொடுத்த இறைவா
உன் கல்லறையில்
குலாலன் ஆள
குலாலர் குலம் இமைய மலையாக உயர
அரசாங்கத்தில் உரிமை பெற
குலாலர்குலம் ஆட்சியில் அமர
குலாலர் குலத்தின் அன்றாட தேவைகளை அரசே பூர்த்தி செய்ய
உமக்கு அரசின் அனுமதியோட குருபூஜை செய்ய
அயராது
கடின உழைப்புடன்
உன்னத தலைவா
நிறைவேற்றுவோம்
என்று உறுதி மொழி எடுக்கிறோம்  குலாலர் இலட்சியம் வெல்வது நிச்சயம் 


No comments: