குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Friday, June 6, 2014

குலாலர்களே சூளுரைப்போம்

1 கோடி குலாலர் உள்ள தமிழ்நாட்டில் பல குலாலர் தலைவர் பதில் யாரும் தரவில்லை உங்களை கேட்கிறோம் எத்தனை பேர் வருகின்றனர் என்று பார்ப்போம் ஓவ்வொரு மாவட்ட குலாலர் இளைஞர்களும் தங்களது மாவட்டம் ,பெயர் உங்கள் தொலைபேசி என்னை அனுப்புங்கள் குலாலனுக்கு பிரச்சனை என்றால் உங்களை தொடர்புகொள்வோம் நீங்கள் சென்று உதவுங்கள் மற்ற சாதிகளை பாருங்கள் ஒற்றுமையை குலாலர்களே நாம் மாவீரர்களின் பரம்பரை

குலாலர்களே சூளுரைப்போம் ! அணைத்து குலாலர் மக்களையும் விழிப்படைய செய்வோம் ! !வெற்றிபெருவோம்!!!
No comments: