குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Tuesday, July 8, 2014

நமது மூன்று ஆசைகள்

நமது மூன்று ஆசைகள்


தமிழ் நாட்டில் உள்ள அனைத்து குலாலர்கள் ஒருமை படுத்த. வேண்டும்

நமது குலாலர் சமுதாயதின் குலதெய்வமான. மாவீரன் சாலியவாகனனுக்கு தமிழ் நாட்டில் மணிமண்டபம் அமைக்க வேண்டும் 

சித்திரை 1. அவருக்கு குருபூசை நடத்த வேண்டும் 

உங்களுடைய கருத்து

No comments: