குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Tuesday, July 8, 2014

உறவுகளுக்கு வணக்கம்

என் இனிய உறவுகளுக்கு வணக்கம் 

சிதைந்து கிடக்கும் நம் குலாலர் வரலாறு

மறைக்கப்படாமல் இருக்க அதை பறைசாற்றுவது நமது கடமை ஆகும் .வரலாறு காப்பது நம் பெற்றோரை காப்பதற்கு சமம் 

நம் வரலாற்றை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள 
நாம் குலாலர் சமுதாயதின் தலைவர்களின் முழுமையான வரலாறு புத்தகம் வெளியிடுவது முடிவு செய்யப்பட்டது
எத்தனைபேருக்கு வேண்டும் என்பதை சொல்லுங்கள்
உங்கள் முகவரிகு அனுப்பப்படும்

No comments: