குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Tuesday, July 8, 2014

நோக்கம்

வேளார், குயவர், குலாலர், கும்பரர், கும்மரி, கும்கர்,பிராஜபதி, மண்ணுடையார், உடையார், பத்தர் என பல பெயர்களில் அழைக்கபடும் நமது சமூகத்தினரின் கலை பண்பாடு மற்றும் வரலாறு தகவல்கள், அன்றாட நிகழ்வுகள், கல்வி பற்றிய செய்திகள், சங்கங்களின் தகவல்கள், பறந்துப்பட்டிருக்கும் நம் உறவுகளின் தகவல்கள், சமூக தொடர்புகள், வேலை வாய்ப்பு தகவல்கள் போன்றவற்றை தருவதே இந்த

குலாலர் தளம்நோக்கமாகும்.

No comments: