குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Tuesday, July 8, 2014

குலாலர் இன மக்களுக்கு ஒரெ ஒரு பிரச்சனை

தமிழ் நாட்டில் உள்ள குலாலர் இன மக்களுக்கு ஒரெ ஒரு பிரச்சனை என்னவென்றால் பானை செய்ய ( வண்டல் மண் ) எடுக்கும் போது அதிகாரிகள் பிடித்து கொண்டு 25000 35000 ரூபாய் கேட்கிரார்கள்
இது தினமும் அரங்கேறீக்கொண்டுதான் இருக்கிறது இதை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் 

விடிவு காலம் உண்டா சமுதாயத்தின் அடிமட்ட மக்களின்
தேவைகளை அறியாத தலைவரும் ஒரு தலைவரா

பிரச்சினைக்கு உரிய திர்வு கான நாம் என்ன செய்யப்போகிறோம்?

திர்வு
ஒருலச்சம் குலாலர்களை திரட்டி மாநில அளவில் போராட்டம் நடத்தினால் திர்வு ??

No comments: