குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Saturday, May 12, 2018

வீர மரணம் அ டைந்த எங்கள் குலாலகுல வம்ச ஜி சுசீலன்
ஜெய்ஹிந்.15 ம் ஆண்டு நினைவு அஞ்சலி.தாய் திருநாட்டுக்காக சத்தீஸ்காரில் வீர மரணம் அ டைந்த எங்கள் குலாலகுல வம்ச ஜி சுசீலன் அவற்களுக்கு நினைவு அஞ்சலியை காணிக்கையாக்குகிறோம்
இப்படிக்கு .மனைவி.மகன்கள்&முட்டைக்காடு.குலார் தெரு ஊர் பொதுமக்கள்.

No comments: