குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Saturday, May 12, 2018

மாநிலத் தலைவர் s.கண்ணன்தமிழ் நாட்டில் முதன் முதலில் மாமன்னர் சாலியவாகணன் சிலை திறந்த

ஒன்றுபட்ட குலாலர் பொதுநலசங்கத்திற்க்கும் மாநிலத் தலைவர் s.கண்ணன்

அவர்களுக்கும் M.அழகாபுரி குலாலர் சமுதாய மக்கள் மற்றும் இளைஞர்கள்

சார்பாக வாழ்த்துகளையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கெள்கிறோம்

No comments: