குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Friday, June 7, 2013

பிரம்மாக்கள்

மண்ணுலகின் பிரம்மாக்கள்


நம் முன்னோர்கள் நம்மைவிட ஆயிரம் மடங்கு புத்திசாலிகள்...

அதற்கு ஒரு உதாரணம் தான் மண்பாண்டங்கள்...

வீட்டிற்கு தேவையான அனைத்து உபகரனங்களும் மண்ணிலிருந்து செய்து

 எடுத்துகொண்டனர்...

அதன் உபயோகம் முடிந்ததும் அதனை மண்ணிடமே சேர்த்துவிட்டனர்... எந்த 

பாதிப்பும் இல்லை மண்ணுக்கும் சரி.... மனிதனுக்கும் சரி....

இன்று நாகரீகம் என்ற பெயரில் ப்ளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்த 

தொடங்கிவிட்டோம்.... அது மண்ணுக்கும் கேடு... மனிதனுக்கும் கேடு....


சிலைகளைக் காசு கொடுத்து வாங்கிப் போய் தங்கள் வசதிக்கேற்றவாறு பூஜை -புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் செய்வார்கள். கொண்டாடுவார்கள். ஆனால்அவற்றைப் படைத்த பிரம்மாக்கள் குடிசையிலேதான் முடங்கிக் கிடக்க வேண்டும். கிடக்கிறார்கள். வேடிக்கையான உலகம்...