குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Thursday, June 20, 2013

மாவீரன் சாலிவாகனன் உருவச் சிலை
                                     ஆந்தர மாநிலத்தில் உள்ள சாலிவாகன அசிரமம்த்தில் 
                                       மாவீரன் சாலிவாகனன் உருவச் சிலை      திறப்பு
                              கொங்கு குலாலர் சங்கம் சர்பில் சிலை திறந்து வைக்கப்பட்டது